İnsan Kaynakları Politikamız

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası; Türk sanayindeki konusunda öncü konumunu kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, bölgesinde lider, global bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır. Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.

İş Fırsatları

Değerli Çalışan Adayımız,

Şirketimizde çalışmak için gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. İş başvurunuz kapsamında sunduğunuz kişisel veriler hakkında sizi bilgilendirmek isteriz. İş başvurunuzu yapmadan önce lütfen aşağıda yer alan bilgilendirme metnini okuyunuz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, kişisel veri niteliği taşımaktadır. Başvurunuz kapsamında ilettiğiniz kişisel verileriniz, Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“SYS”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi, KVKK uyarınca bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

SYS özgeçmişinizde bulunan kişisel verilerinizi, özgeçmişinizi ilettiğiniz Linkedin ve kariyer.net üzerinden veya internet sitelerimiz (canikarms ve SYS) üzerinden e-mail yoluyla doğrudan sizlerden; mülakat sırasında elde edilen kişisel verileri ise doğrudan sizlerden elde etmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

SYS tarafından işlenen kişisel verileriniz ve kişisel verilerinizin işleme amaçları şunlardır:

Kimlik verileriniz; çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, işe yatkınlık ve uygunluğunuzun değerlendirilmesi, iş görüşmelerinin düzenlenmesi

İletişim verileriniz; çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iş görüşmelerinin düzenlenmesi

Mesleki deneyim, dernek üyeliği, adli sicil kaydı ve özlük verileriniz; çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, işe yatkınlık ve uygunluğunuzun değerlendirilmesi

Sağlık verileriniz; mülakat süresince meydana gelebilecek acil durumlara karşı önlemlerin alınması ve iş güvenliğinin sağlanması

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

SYS, kişisel verilerinizi iş sözleşmesinin kurulması, açık rıza ve SYS’nin meşru menfaatlerine dayalı olarak işlemektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz SYS’nin sunucusunun bulunduğu data şirketi olan bir tedarikçi ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

Tarafınıza ait kişisel verilerin:
  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
  7. Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi, itirazlarınızı ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin taleplerinizi,  Veri sahibi başvuru Formunu doldurarak aşağıdaki mail adresimize iletebilirsiniz:
kvkk@sysavunma.com 
Başvurularınız mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

İş başvurunuzda ilettiğiniz kişisel veriler bir hafta süre ile saklanacak ve saklama süresinin tamamlanmasının ardından silinecektir. Bu sebeple, daha sonra açılabilecek yeni pozisyonlar için başvurunuzu yenilemeniz önem taşımaktadır.

Saygılarımızla,
Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yukarı